Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Kierunki kształcenia

ZAPROGRAMOWANI NA PRZYSZŁOŚĆ

Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania Informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne. W trakcie zajęć specjalizacyjnych uczniowie poznają m.in. techniki programowania aplikacji mobilnych oraz techniki multimedialne z elementami zasad wytwarzania interfejsów użytkownika oraz testowania aplikacji.

Branża informatyczna rozwija się w szybkim tempie, przez co z roku na rok coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT, w tym programistów.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące klasy:

Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) Klasa 1a – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) Klasa 1b – 28 miejsc (patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT)

Specjalizacja: programowanie gier

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) klasa dwujęzyczna Klasa 1c – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim:
geografia, fizyka

Języki obce:

 • język angielski
  W klasach dwujęzycznych, w których nauka j. angielskiego zaczyna się od poziomu C1, przedmiot realizowany jest dodatkowo na innych przedmiotach (geografii i fizyce), co w znacznym stopniu rozwija zasób słownictwa uczniów. Poza regularnymi zajęciami uczniowie zachęcani są do brania udziału w konkursach, takich jak Olimpiada Języka Angielskiego czy Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Dodatkowo w procesie rekrutacji:
sprawdzian kompetencji językowych – egzamin pisemny składający się z dwóch części:
część I – język angielski,
część II – język angielski w programowaniu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.


Odpowiednio zaplanowany program nauczania, ciekawe specjalności oraz doskonale przygotowana baza dydaktyczna pozwalają rozwijać umiejętności praktyczne w różnych obszarach.

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin zawodowy – zewnętrzny egzamin realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, którego celem jest potwierdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Informatyk:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych - egzamin odbywa się w czerwcu, pod koniec klasy trzeciej
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin odbywa się w czerwcu, pod koniec klasy czwartej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin odbywa się w czerwcu, pod koniec klasy trzeciej
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji - egzamin odbywa się w czerwcu, pod koniec klasy czwartej

Egzamin zawodowy składa się z:

 1. Części pisemnej, która trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
 2. Części praktycznej, polegającej na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych.
  Czas trwania części praktycznej:
  Kwalifikacja INF.02 – 150 minut
  Kwalifikacja INF.03 – 150 minut
  Kwalifikacja INF.04 – 180 minut

Aby zdać egzamin zawodowy i uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, należy uzyskać:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia
oraz
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


Uczeń, który uzyska certyfikaty wszystkich kwalifikacji zawodowych, wyodrębnionych w danym zawodzie (Technik Informatyk: INF.02 oraz INF.03; Technik Programista: INF.03 oraz INF.04) oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uzyskuje dyplom zawodowy.

Państwowy dyplom zawodowy technika, rozpoznawalny i honorowany na rynku krajowym oraz międzynarodowym, jest formalnym potwierdzeniem zdobytej w szkole wiedzy. Jest pierwszym etapem zdobywania wykształcenia, a jednocześnie wystarczającym, aby rozpocząć karierę zawodową.

Do dyplomu zawodowego wydawane są suplementy – zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dokument ten zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

W ramach programu nauczania w zawodach Technik Informatyk oraz Technik Programista istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

 • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych),
 • Tworzenie i testowanie aplikacji,
 • Grafika 3D i druk 3D,
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne