Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Projekty unijne

NOWA WIEDZA NOWA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Nowa wiedza nowa przyszłość” realizowany był w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r a jego celem było uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 328 uczniów (w tym: 33K, 295M) i 20 nauczycieli (w tym: 5K, 15M) Technikum Informatycznego SCI oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży. Ponadto, w ramach projektu utworzona została klasa patronacka, której program nauczania obejmujący nowy przedmiot „Cyberbezpieczeństwo” został opracowany na podstawie współpracy z firmami z branży IT.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 546 398,00 zł, z czego 1 391 758,20 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8 Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany był do uczniów oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

CO OFEROWAŁ PROJEKT?

Wsparcie dla uczniów:

 • kurs „Bezpieczeństwo systemów komputerowych” zakończony egzaminem MTA Security Fundamentals
 • kurs JAVA zakończony egzaminem MTA Associate Introduction to Programming JAVA
 • kurs Networking Fundamentals zakończony egzaminami MTA Networking Fundamentals oraz IC3 Spark
 • kurs „Systemy serwerowe dla średniozaawansowanych” zakończony egzaminem MTA Server Administration Fundamentals
 • kurs IT CompTIA ITF zakończony egzaminami CompTIA ITF oraz IC3 Spark
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język Python zakończony egzaminem Certified Associate in Python Programming
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język C++ zakończony egzaminem C++ Certified Associate Programmer
 • udział w klasie patronackiej o specjalności „cyberbezpieczeństwo” zakończony egzaminami eLearnSecurity Junior Penetration Tester (eJPT) oraz IC 3 Spark
 • staż.

Wsparcie dla nauczycieli:

 • kurs kompetencji kluczowych
 • kurs „Montaż i eksploatacja urządzeń do 1kV” zakończony egzaminem SEP G1
 • kurs IT zakończony egzaminem IC3 Spark
 • staż.

Więcej informacji na temat projektuSKUTECZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM SCI

Projekt „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” realizowany był w okresie od 1.09.2018 r. do 31.05.2022 r. a jego głównym celem było uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 313 uczniów oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży zarówno przez uczniów jak i 10 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Ponadto, w ramach projektu utworzona została klasa patronacka, której program nauczania został zmodyfikowany pod kątem potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany był do uczniów klas I – IV oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie przewidziano:

 • doradztwo zawodowe, którego celem jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów
 • staż, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej

Wsparcie dla uczniów obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym
 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs CISCO ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Wsparcie dla uczniów klas II obejmuje:

 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas III obejmuje:

 • kurs CISCO ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas IV obejmuje:

 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Utworzenie klasy patronackiej obejmuje:

 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów
 • stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT
 • wprowadzenie przedmiotu „Programowanie z elementami testowania oprogramowania” wykraczającego poza podstawę programową

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:

 • staż o tematyce zbieżnej z indywidualnymi ścieżkami kompetencyjno-kwalifikacyjnymi nauczycieli i dotyczący zajęć przez nich prowadzonych.

Więcej informacji na temat projektuPODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI

Od stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizowaliśmy projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI”. Projekt realizowany był przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym. Udział w nim wzięło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów naszej szkoły.

Projekt objął:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymagań rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).

Więcej informacji na temat projektuTECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy realizację projektu :Technik Informatyk w praktyce”. W ramach projektu 60 uczniów Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI uczestniczyło w:

 • grupowym i indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym,
 • specjalistycznych szkoleniach informatycznych C, C++, Cisco IT Essentials, Cisco ICND1 zakończonych egzaminami zewnętrznymi- CPA, CompTIA IT Fundamentals, CCENT,
 • Stażach zawodowych w branży IT u zachodniopomorskich pracodawców.

W wyniku udziału w projekcie aż 54 z 60 uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe w branży IT, zdając egzamin zewnętrzny. Jednocześnie wszyscy uczestnicy projektu (60 osób) uczestniczyli w trwających 160 godzin stażach w przedsiębiorstwach, zdobywając cenne doświadczenie i umiejętności zawodowe.

Projekt był realizowany w partnerstwie z GOS Polska Sp. z o. o.

Dziękujemy wszystkim uczniom SCI za aktywny udział w projekcie i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju kariery zawodowej w branży IT!

Więcej informacji na temat projektu"APKI++"

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Apki++” realizowanego przez Fundację Media 3.0, który był współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów)
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.


ICT (B)usiness to (2) (E)ducation

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Celem projektu było zbliżenie programów nauczania informatycznych szkół zawodowych do potrzeb pracodawców, przeszkolenie nauczycieli z najnowszych i najpopularniejszych języków programowania oraz stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami.

Więcej informacji na temat projektu
Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne