Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Rekrutacja

„Złote, Srebrne i Brązowe..., najlepsze szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje wiedzę i umiejętności. Dobra szkoła to także szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.”

Ranking Perspektywy

12 kwietnia 2024 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 16:00 zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na Dzień Otwarty w Technikum Informatycznym SCI.

Dzień Otwarty, to znakomita okazja, aby poznać atmosferę szkoły i dowiedzieć się, jakie kroki podjąć, aby nadać właściwy bieg przyszłej karierze, rozwojowi swoich pasji i zainteresowań informatycznych. Tego dnia będą na Was czekali uczniowie i nauczyciele, którzy opowiedzą, jak wygląda codzienne życie w naszej szkole.


Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: link.


Pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@sci.edu.pl


W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące klasy:

Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) Klasa 1a – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) Klasa 1b – 28 miejsc (patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT)

Specjalizacja: programowanie gier

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) klasa dwujęzyczna Klasa 1c – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim:
geografia, fizyka

Języki obce:

 • język angielski
  W klasach dwujęzycznych, w których nauka j. angielskiego zaczyna się od poziomu C1, przedmiot realizowany jest dodatkowo na innych przedmiotach (geografii i fizyce), co w znacznym stopniu rozwija zasób słownictwa uczniów. Poza regularnymi zajęciami uczniowie zachęcani są do brania udziału w konkursach, takich jak Olimpiada Języka Angielskiego czy Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Dodatkowo w procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej:

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Test kompetencji językowych odbędzie się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Technikum Informatycznym SCI. Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz własnego długopisu.

Do testu kompetencji językowych mają obowiązek przystąpić wszyscy kandydaci, którzy wybrali w rekrutacji oddział dwujęzyczny (klasa C, Technik Programista) bez względu na miejsce (preferencję), które ta klasa zajmuje we wniosku kandydata.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.

Możliwa do uzyskania punktacja ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna): maks. 6 pkt.

Test kompetencji językowych w formie egzaminu pisemnego trwa 60 minut.

Za pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140, par. 1 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) uznaje się uzyskanie przez kandydata minimum 2 punktów.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kompetencji językowych jest jednym z warunków przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej.


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025


TERMINRODZAJ CZYNNOŚCI

od 10 maja do 14 czerwca 2024 do godz. 15:00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego.

od 10 maja do 23 maja 2024 do godz. 15:00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

od 10 maja do 15 lipca 2024

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy).

27 maja 2024, godz. 14:00

Przeprowadzenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy wszystkich kandydatów do klasy dwujęzycznej). Czas trwania sprawdzianu: 60 minut.

do 12 czerwca 2024

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych.

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiany kolejności wybranych szkół.

do 11 lipca 2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 lipca 2024, godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 12 lipca do 17 lipca 2024 do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

18 lipca 2024, godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024, do godz. 15:00

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (do pobrania)

"Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025" (do pobrania)


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy,

Dodatkowe dokumenty:

 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom! Do zobaczenia!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne