Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Partnerzy

ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ

W dniu 11 kwietnia 2023 r. została zawarta umowa partnerska na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym, pomiędzy:

 • Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie - Liderem Partnerstwa,
 • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydział Informatyki - Partnerem Zrzeszonym,
 • Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI - Partnerem Wiodącym.

Celem głównym partnerstwa jest wsparcie rozwoju kwalifikacji rynkowych z obszaru IT, wspieranie instytucji i kadr przygotowanych do nadawania kwalifikacji w regionie oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.

Podpisanie listu intencyjnego z brightONE Sp. z o.o. (obecnie Codelab Sp. z o.o.)

W dniu 4 września 2017 r. do zaszczytnego grona Partnerów Technikum Informatycznego SCI dołączyła firma brightONE Sp. z o.o. Celem zawartego porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji praktyk, staży oraz transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy stronami.

Przedmiotem działalności brightONE Sp. z o.o. jest dostarczanie usług w zakresie inżynierii systemów informatycznych, skoncentrowane na nowoczesnej, bezpiecznej i niezawodnej komunikacji tak ważnej w dzisiejszym świecie. Firma oferuje również niezawodne rozwiązania w obszarze systemów wbudowanych, rozwiązań IoT, portali internetowych, rozwoju aplikacji mobilnych, a także wdrażania systemów obsługi klienta typu contact center.

Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie i nawiązywanie współpracy biznesu z edukacją zaowocuje w przyszłości świetnie przygotowanymi absolwentami naszej szkoły, gotowymi do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży IT.

Codelab CULTUREBOOK: pobierz

Porozumienie z Akademią Morską (od 1 września 2022 r. Politechniką Morską)

20 marca 2017 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a naszą Szkołą.

Strony przyjęły następujące priorytety:

 • pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego młodzieży,
 • przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o umiejętności i zainteresowania,
 • umożliwienie korzystania z wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego.

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

W grudniu 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy mającej na celu zapewnienie nieustannego podnoszenia jakości kształcenia młodzieży z WI ZUT.

Główne obszary współpracy:

 • wymiana doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych,
 • tworzenie warunków sprzyjających szerszemu udziałowi młodzieży szkolnej w imprezach naukowo-technicznych,
 • wspieranie kształcenia zawodowego nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy technicznej,
 • wspieranie preorientacji zawodowej młodzieży,
 • utworzenie klasy patronackiej o specjalności PROGRAMOWANIE GIER.

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

W lipcu 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Celem porozumienia jest współpraca w obszarze jakości kształcenia na kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania informatyką i nowymi technologiami, zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na poziomie wyższym na zachodniopomorskich uczelniach oraz wzajemne wspieranie działań stron.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

W kwietniu 2011 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze SPNT. Jej przedmiotem jest określenie obszarów współpracy w dziedzinie wspierania rozwoju kadr lokalnej branży informatycznej.

Współpraca dotyczy w szczególności:

 • organizacji praktyk dla uczniów technikum
 • podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji informatycznej uczniów SCI, w tym w szczególności poprzez współpracę przy realizacji projektów obejmujących podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, adaptację programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców, organizację praktyk i staży dla uczniów i absolwentów SCI, na mocy odrębnych umów, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.

Akademia Sztuki

W październiku 2015 roku Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki - Wydziałem Sztuk Wizualnych w Szczecinie. Jej przedmiotem jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania w zakresie nowych mediów.

Akademia CISCO

W lipcu 2016 roku Technikum Informatyczne SCI otrzymało status Akademii CISCO. W jej ramach organizowane są certyfikowane szkolenia sieciowe.

Honorowi Partnerzy w Konkursie Informatycznym SCI#CODE

Technikum Informatyczne SCI od 2014 jest organizatorem Konkursu Informatycznego SCI#CODE dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez:

 • Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Codelab Sp. z o.o.
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Technopark Pomerania
 • Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Zachodniopomorski
 • Bank Pekao SA

  Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
  Złota Szkoła 2020

  Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

  Akademia Cisco
  Oracle Academy

  Projekty unijne