Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Projekt "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE"

zestaw logosow

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

informatyk_logo

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE realizowany jest w okresie 01.10.2017–31.08.2018 r., a jego głównym celem jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 60 uczniów (w tym: 50 mężczyzn i 10 kobiet) Szczecińskiego Collegium Informatycznego, z terenu województwa zachodniopomorskiego, w terminie 01.10.2017–31.08.2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 604.511,00 zł, w tym 513.834,35 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8. Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE realizowany jest przez GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE skierowany jest do uczniów drugich, trzecich i czwartych klas Szczecińskiego Collegium Informatycznego w wieku 16-20 lat, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Na czym polega projekt?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) ze ścieżką edukacyjno-zawodową (5 godzin na uczestnika),
 • grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, którego celem będzie skuteczne wdrażanie IPD utworzonych podczas spotkań z doradcą, w tym - znajomość lokalnego i regionalnego rynku pracy, poszukiwanie zatrudnienia oraz ofert edukacyjnych, założenie i rozwój własnej firmy, itp. (30 godzin na uczestnika),
 • specjalistyczne szkolenia informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym z certyfikatem:

  • Cisco IT Essentials - autoryzowane szkolenie, które przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals (60 godzin)
  • C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
  • Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT® (140 godzin)

  Każdy uczestnik może wziąć udziąl w maksymalnie dwóch rodzajach szkoleń.

 • płatny staż zawodowy u zachodniopomorskich pracodawców z branży IT (160 godzin na uczestnika).

Wszystkie działania w ramach projektu realizowane będą po godzinach zajęć uczniów.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczniów SCI kwalifikacji w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanych na zachodniopomorskim rynku pracy - minimum 48 uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe w postaci certyfikatu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą praktyczne doświadczenie, zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy. Z drugiej strony – lokalni pracodawcy zyskają szansę na znalezienie wykwalifikowanych pracowników z kwalifikacjami poszukiwanymi na regionalnym rynku pracy.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Jakie wsparcie dodatkowe w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

 • bezpłatne podręczniki w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • szkolenia BHP dla uczestników staży,
 • ubezpieczenie NNW na stażu.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie?

 • zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy,
 • zwiększenie szansy na znalezienie zatrudnienia, dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia,
 • zyskanie praktycznej wiedzy o tym, jak poruszać się po rynku pracy.

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch edycji. Nabór odbędzie się w okresie 02-20.10.2017 r. Przy czym formularze rekrutacyjne kandydaci mogą składać w okresie od dnia 11 października 2017 r., godz.9.00, do dnia 17 października 2017 r., godz.16.00. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 24.10.217r. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Regulaminem rekrutacji do projektu, który zawiera więcej szczegółów dotyczących naboru do projektu.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacji (w wersji dla kandydata pełnoletniego lub niepełnoletniego) wraz z załącznikiem (Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej), osobiście w Punkcie Informacyjnym projektu – SCI, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin, jak również w biurze Lidera projektu – ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres biura projektu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do instytucji, a nie data ich wysłania. Osoby, które złożą prawidłowe pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne zostaną zaproszone do wzięcia udziału w drugim etapie naboru – spotkaniu z Komisją rekrutacyjną. Więcej szczegółów znajduje się w zamieszczonym poniżej Regulaminie rekrutacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 91 424 40 72 (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00), lub za pośrednictwem maila: laskowska@gos-polska.pl .

Dokumenty do pobrania:

 REGULAMIN REKRUTACJI (plik do pobrania)


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI:

 Formularz rekrutacyjny osoby pełnoletnie (plik do pobrania)

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej osoby pełnoletnie (plik do pobrania)

 Formularz rekrutacyjny osoby niepełnoletnie (plik do pobrania)

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej osoby niepełnoletnie (plik do pobrania)


RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU:

 Harmonogram wsparcia w ramach projektu (plik do pobrania)

ODNAJDŹ WŁASNĄ DROGĘ DO SUKCESU!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEGO PROJEKTU!!!

KONTAKT

Kontakt w sprawie projektu:


logo gos nowe 2 Lider / Biuro projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105
70-486 Szczecin
tel. 91 424 40 72
Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00
e-mail: laskowska@gos-polska.pl
www.gos-polska.pl
Logo napis TI

Partner / Punkt Informacyjny Projektu:
Szczecińskie Collegium Informatyczne
ul. Mazowiecka 13, piętro II, gabinet dyrektora
70-526 Szczecin
tel. 91 4884737
e-mail: sekretariat@technikum.sci.edu.pl
www.sci.edu.pl


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne