Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!

zestaw logosow

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!

O PROJEKCIE

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!” realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 31.08.2019r., a jego głównym celem jest: podniesienie jakości kształcenia w SCI poprzez dostosowanie programów i metod nauczania w ramach dwóch specjalizacji - Programowanie gier oraz Programowanie, jak również podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie nauki zawodu zintegrowanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 393.824,85 zł, w tym 334.751,12 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8. Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do uczniów pierwszych i drugich klas oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Co oferuje projekt?

Projekt zasadniczo składa się z następujących zadań:

 • Modyfikacja programu nauczania oraz programów staży dla uczniów i nauczycieli.

W ramach zadania planowane są działania:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb uczniów – celem wypracowania kierunku kolejnych działań i dostosowania modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać.
 • Utworzenie i organizacja cyklu spotkań zespołów roboczych w celu wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego w SCI. Zostaną utworzone dwa zespoły, po jednym do każdej specjalizacji (Programowanie gier, Programowanie). W skład zespołów wejdą pracodawcy, nauczyciele i przedstawiciele uczelni.
 • Kursy i staże dla nauczycieli.

W ramach zadania planowane są działania:

 • Organizacja kursu dla nauczycieli z zakresu programowania w Python zakończonego certyfikatem zewnętrznym
 • Nabycie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w SCI wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanych treści dostosowanych do potrzeb pracodawców poprzez ich udział w stażach zawodowych
 • Wdrażanie programu nauczania dla specjalizacji Programowanie gier i Programowanie.

W ramach zadania planowane są działania:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, dotyczące ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów w formie indywidualnych spotkań
 • Praktyczne warsztaty z programowania dla uczniów, które będą realizowane w ciągu roku szkolnego 2018/2019 poza godzinami nauki szkolnej
 • Staże zawodowe dla uczniów – 150 godz. na ucznia, poza godzinami lekcyjnymi, uczniowie otrzymają stypendium stażowe
 • Moduł start’up – w ramach uruchomionego doradztwa zawodowo-edukacyjnego doradca udzielać będzie informacji dotyczących postaw przedsiębiorczych; w ramach projektu zostanie opracowany krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem technik-informatyk.
 • SPInKA (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) – zostanie stworzona szeroka platforma e-learningowa zawierająca aktualne dane i porady dotyczące rynku pracy i możliwości rozwoju zawodowego uczniów. Informacji i pomocy w wyborze ścieżki zawodowej udzielać będzie zatrudniony doradca zawodowy.
 • Zakup oprogramowania oraz aparatu fotograficznego, które będą służyć do wdrażania programów.

Wszystkie działania w ramach projektu realizowane będą poza godzinami nauki szkolnej.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

 • Program nauczania oraz programy staży dla uczniów i nauczycieli zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • Zwiększy się udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego
 • Uczniowie i nauczyciele SCI zdobędą kompetencje/kwalifikacje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanej na zachodniopomorskim rynku pracy
 • Uczniowie SCI zdobędą praktyczne doświadczenie (staże), zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy
 • Nauczyciele SCI zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach)
 • Szkoła zostanie doposażona w oprogramowanie i sprzęt

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 66 uczestników, w tym 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Informatycznego, uczących się w ramach specjalizacji „Programowanie gier” i „Programowanie”. Poniżej znajdują się regulaminy rekrutacji do projektu – dla uczniów i nauczycieli, które zawierają bliższe szczegóły dotyczące naboru.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić i złożyć w terminach rekrutacji poniższy formularz rekrutacji wraz z załącznikiem (Oświadczenie o spełnieniu kryterium grupy docelowej). Dokumenty można składać mailowo, listownie lub osobiście w biurze Partnera projektu – SCI, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin, jak również w biurze Lidera projektu – al. Wojska Polskiego 151, 70-490 Szczecin. Osoby, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne, wezmą udział w drugim etapie naboru – rozmowie rekrutacyjnej z Komisją rekrutacyjną. Szczegóły naboru znajdują się w zamieszczonych poniżej Regulaminach rekrutacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 792 501 822 lub za pośrednictwem maila: renata.laskowska@cusd.pl.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w ramach projektu (plik do pobrania)

UCZNIOWIE

Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)

Formularz rekrutacyjny OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (plik do pobrania)

Załącznik do formularza rekrutacyjnego OSOBY NIEPEŁNOLETNIE: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (plik do pobrania)

Formularz rekrutacyjny OSOBY PEŁNOLETNIE (plik do pobrania)

Załącznik do formularza rekrutacyjnego OSOBY PEŁNOLETNIE: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (plik do pobrania)

NAUCZYCIELE

Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)

Formularz rekrutacyjny (plik do pobrania)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (plik do pobrania)

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!” realizowany jest przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym.

KONTAKT

Kontakt w sprawie projektu:


logo

Lider / Biuro projektu:
Unifinanse Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin
tel. 603 111 900
e-mail: renata.laskowska@cusd.pl
www.unifinanse.eu

logo

Partner / Punkt Informacyjny Projektu:
Szczecińskie Collegium Informatyczne
ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin
tel. 91 488 47 37
e-mail: sekretariat@technikum.sci.edu.pl
www.sci.edu.pl


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne