Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI

projekt_loga

O PROJEKCIE

Projekt „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” był w okresie od 01.09.2018 r. do 31.05.2022 r. a jego głównym celem było uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 313 uczniów oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży zarówno przez uczniów jak i 10 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Ponadto, w ramach projektu utworzona została klasa patronacka, której program nauczania został zmodyfikowany pod kątem potrzeb rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 542 476,13 zł, w tym 1 311 104,71 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działania 8 Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

CO OFERUJE PROJEKT?

Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie przewidziano:

 • doradztwo zawodowe, którego celem jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów
 • staż, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej

Wsparcie dla uczniów klas I obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym

Wsparcie dla uczniów klas II obejmuje:

 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas III obejmuje:

 • kurs LINUX zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas IV obejmuje:

 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Utworzenie klasy patronackiej obejmuje:

 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów
 • stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT
 • wprowadzenie przedmiotu „Programowanie z elementami testowania oprogramowania” wykraczającego poza podstawę programową

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:

 • staż o tematyce zbieżnej z indywidualnymi ścieżkami kompetencyjno – kwalifiakcyjnymi nauczycieli i dotyczący zajęć przez nich prowadzonych.

JAKIE REZULTATY PRZYNIESIE PROJEKT?

 • Uczniowie Technikum Informatycznego SCI zdobędą kompetencje i kwalifikacje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanej na zachodniopomorskim rynku pracy
 • Uczniowie Technikum Informatycznego SCI poprzez udział w stażach zdobędą praktyczne doświadczenie, zwiększając swoje szansę na rynku pracy
 • Nauczyciele Technikum Informatycznego SCI zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach)
 • Program nauczania zostanie zmodyfikowany pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy i uwarunkowań w branży IT.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowi 313 uczniów oraz 10 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Szczegóły rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji, znajdujący się poniżej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zobowiązane są do wypełnienia poniższego formularza rekrutacyjnego. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Biura Projektu znajdującego się w Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie lub przesłać mailowo na adres: sekretariat@technikum.sci.edu.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 914884737 lub za pośrednictwem maila: sekretariat@technikum.sci.edu.pl

Pliki do pobrania:


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne