Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się już 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) (w godz. 10:00-16:00). Będzie możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach (programistycznych, sieciowych i sprzętowych), porozmawiania z uczniami i pracownikami szkoły oraz spotkania z przedstawicielami naszych partnerów.

Jesteśmy zaprogramowani na przyszłość!

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy następujące klasy:

TECHNIK INFORMATYK (351203) 2 klasy (56 miejsc):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie,
 • klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie gier - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT.

TECHNIK PROGRAMISTA (351406) (28 miejsc):

 • klasa „c” (28 miejsc) – dwujęzyczna (język angielski)

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: Szkoła ponadpodstawowa.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.


TerminCzynność
11 maja - 23 czerwca 2020
do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
NABÓR 2020.

11 maja - 10 lipca 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 maja - 20 maja 2020

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej.

22 maja 2020

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy klasy dwujęzycznej dla absolwentów szkoły podstawowej).

 • Część pisemna: 22 maja 2020 (piątek) godz. 16:00
 • Część ustna (25-26 maja 2020): szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w dniu 22 maja w siedzibie szkoły

do 10 czerwca 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

19 - 22 czerwca 2020
do godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

26-30 czerwca 2020 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 10 lipca 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2020
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13-20 lipca 2020
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 lipca 2020
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 21 lipca 2020
do godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora technikum Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020

Uczniowie spoza Szczecina także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2020. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 11 maja 2020r. do 20 czerwca 2020r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (TECHNIK PROGRAMISTA DWUJĘZYCZNY)

Część pisemna, odbędzie się 22 maja 2020 godz. 16:00. Cześć ustna - 25-26 maja 2020 - szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w dniu 22 maja w siedzibie szkoły. Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej oraz długopisu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych z części pisemnej i ustnej.


Punktacja sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna):

 • Część pisemna: maksymalnie 10 pkt
 • Część ustna: maksymalnie 10 pkt

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły przystępują do następujących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

W ramach programu nauczania istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

 • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych)
 • Tworzenie i testowanie aplikacji
 • Grafika 3D i druk 3D
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy