Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Rekrutacja

„Złote, Srebrne i Brązowe …, najlepsze szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje wiedzę i umiejętności. Dobra szkoła to także szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.”

Ranking Perspektywy

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: kliknij tutaj.

Szanowni Rodzice Kandydatów, Drodzy Kandydaci!!!

Dzień Otwarty w Technikum Informatycznym SCI odbył się w tradycyjnej formule w dniu 18.03.2022 r. (piątek) - szczegóły.

W związku ze zbliżającą się rekrutacją i licznymi pytaniami, nadal proponujemy tzw. Indywidualne Dni Otwarte dla tych, którzy nie mogli nas odwiedzić 18 marca. Zapraszamy codziennie w godz. 12.00 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

"DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT!"

Pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@sci.edu.pl

Jesteśmy zaprogramowani na przyszłość!

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące klasy:

Technik Informatyk (351203) Klasa 1a – 28 miejsc

Specjalizacja: programowanie

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Informatyk (351203) Klasa 1b – 28 miejsc (patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT)

Specjalizacja: programowanie gier

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Programista (351406) klasa dwujęzyczna Klasa 1c – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka.

(przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim)

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Dodatkowo:
sprawdzian kompetencji językowych – egzamin pisemny składający się z dwóch części:
część I – język angielski,
część II – język angielski w programowaniu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.


Technik Programista (351406) Klasa 1d – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023


TerminCzynność

od 9 maja do 20 czerwca 2022 do godz. 15:00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego.

od 9 maja do 31 maja 2022 do godz. 15.00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

od 9 maja do 20 lipca 2022

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy).

14 czerwca 2022, godz. 10:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy wszystkich kandydatów do klasy dwujęzycznej).

 • Część pisemna: 14 czerwca (wtorek) godz. 10:00

do 17 czerwca 2022

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

do 12 lipca 2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

19 lipca 2022, godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 19 lipca do 22 lipca 2022 do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2022, godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 lipca 2022

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowe dokumenty:

 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH TECHNIK PROGRAMISTA (klasa dwujęzyczna)

Część pisemna odbędzie się 14 czerwca (wtorek) o godz. 10:00. Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej oraz własnego długopisu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych z części pisemnej i ustnej.

Punktacja sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna): maks. 20 pkt.
Egzamin pisemny składa się z dwóch części:

 • część I - język angielski: maksymalnie 10 pkt,
 • część II - język angielski w programowaniu: maksymalnie 10 pkt.

Do testu kompetencji językowych mają obowiązek przystąpić wszyscy kandydaci, którzy wybrali w rekrutacji oddział dwujęzyczny (klasa C, Technik Programista) bez względu na miejsce (preferencję), które ta klasa zajmuje we wniosku kandydata.

Przed wejściem do szkoły zostaną wywieszone informacje dotyczące sali, w której odbędzie się test.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom! Do zobaczenia!

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne