Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

W środę, 25 kwietnia 2018 r. (w godz. 10:00-15:00 dla uczniów oraz godz. 10:00-17:00 dla rodziców), Technikum Informatyczne SCI organizuje Dzień Otwarty. Zapraszamy serdecznie Uczniów szkół gimnazjalnych wraz z Rodzicami. Będzie możliwość poznania jednego z najlepszych techników w Polsce, województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie, które specjalizuje się w kształceniu przyszłych informatyków.

Pamiętajcie, że dni otwarte to znakomita okazja, żeby wczuć się w atmosferę szkoły i dowiedzieć się jakie kroki podjąć, aby nadać właściwy bieg przyszłej karierze oraz rozwojowi swoich pasji i zainteresowań informatycznych. Tego dnia będą na Was czekali uczniowie i nauczyciele, którzy opowiedzą jak wygląda codzienne życie w naszym Technikum.

Dla wszystkich odwiedzających uczniów przewidujemy: warsztaty programistyczne i sieciowe, warsztaty fotograficzne i multimedialne, quiz i gameroom, a także smaczny i zdrowy poczęstunek!

ZAPRASZAMY!

"Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie."

- Vernon Howard

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W trzech klasach pierwszych oferujemy następujące specjalności:

  • PROGRAMOWANIE
  • PROGRAMOWANIE GIER - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.


TerminCzynność
9 maja - 19 czerwca 2018
do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich techników wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
NABÓR 2018

9 maja - 5 lipca 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 - 19 czerwca 2018
do godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól

22 - 26 czerwca 2018
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 28 czerwca 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 lipca 2018
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2018
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum, a w przypadku technikum - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 lipca 2018
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2018
do godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora technikum kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Dziennik Ustaw Poz. 586

Uczniowie spoza Szczecina, także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2018. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 09 maja 2018r. do 19 czerwca 2018r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
  • trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponad wojewódzkim.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy