Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (TECHNIK PROGRAMISTA)

Część pisemna, odbędzie się 3 czerwca 2019 godz. 16:00.

Cześć ustna - szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w dniu 03 czerwca w siedzibie szkoły.

Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej oraz długopisu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych z części pisemnej i ustnej.


Zaprogramowani na przyszłość

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W naszej szkole otwierają się dla Was podwójne możliwości: w roku szkolnym 2019/2020 powstaną trzy klasy czteroletniego technikum (dla kandydatów po gimnazjum) i trzy klasy pięcioletniego technikum (dla kandydatów po szkole podstawowej).


W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące klasy:

PO GIMNAZJUM

TECHNIK INFORMATYK 351203 3 klasy (84 miejsca):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie,
 • klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie gier - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT,
 • klasa „c” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie.
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

TECHNIK INFORMATYK 351203 2 klasy (56 miejsc):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie,
 • klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie gier - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT.

TECHNIK PROGRAMISTA 351406 (28 miejsc):

 • klasa „c” (28 miejsc) – dwujęzyczna (język angielski)

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: Szkoła ponadpodstawowa / Szkoła ponadgimnazjalna.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.


TerminCzynność
9 maja - 18 czerwca 2019
do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
NABÓR 2019.

9 maja - 4 lipca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9 maja - 21 maja 2019

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej.

3 czerwca - 4 czerwca 2019

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy klasy dwujęzycznej dla absolwentów szkoły podstawowej).

 • Część pisemna: 3 czerwca 2019 (poniedziałek) godz. 16:00
 • Część ustna: szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w dniu 03 czerwca w siedzibie szkoły

do 10 czerwca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

14 - 18 czerwca 2019
do godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

19,21,24 czerwca 2019 do godziny 16:00 oraz 25 czerwca 2019
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 28 czerwca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 lipca 2019
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2019
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 15 lipca 2019
do godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora technikum Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Dziennik Ustaw Poz. 586

Zarządzenie nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Uczniowie spoza Szczecina także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2019. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 09 maja 2019r. do 18 czerwca 2019r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Punktacja sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna):

 • Część pisemna: maksymalnie 10 pkt
 • Część ustna: maksymalnie 10 pkt

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły przystępują do następujących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK (po gimnazjum)

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TECHNIK INFORMATYK (po szkole podstawowej)

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA (po szkole podstawowej)

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy