Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: kliknij tutaj.

Szanowni Rodzice Kandydatów, Drodzy Kandydaci

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że zaplanowany na 19 marca 2021 r. Dzień Otwarty w tradycyjnej formule nie odbędzie się. Nie rezygnujemy jednak ze stacjonarnych spotkań z Państwem.

Proponujemy tzw. Indywidualne Dni Otwarte w Technikum Informatycznym SCI w małych grupach do 5 osób, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Nasze spotkania będą okazją do wspólnego spaceru po szkole, zaprezentowania wielu działań i osiągnięć, które będziemy dopełniać w przyszłości sukcesami rekrutowanego Rocznika 2021/2022.

Jesteśmy zaprogramowani na przyszłość!

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące klasy:

TECHNIK INFORMATYK (351203) - patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT (56 miejsc):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: cyberbezpieczeństwo - NOWOŚĆ - przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka,
 • klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie / programowanie gier - przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka.

TECHNIK PROGRAMISTA (351406) - (28 miejsc):

 • klasa „c” (28 miejsc) – klasa dwujęzyczna (język angielski) - przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka (nauczane w języku polskim i języku angielskim).

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@sci.edu.pl

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022 opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.


TerminCzynność

17 maja - 21 czerwca 2021
do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja - 31 maja 2021
do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja - 26 lipca 2021

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

7 czerwca 2021

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy wszystkich kandydatów do klasy dwujęzycznej).

 • Część pisemna: 7 czerwca (poniedziałek) godz. 10:00

do 17 czerwca 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

25 czerwca - 14 lipca 2021
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do 14 lipca 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

22 lipca 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23-30 lipca 2021
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2 sierpnia 2021
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (TECHNIK PROGRAMISTA DWUJĘZYCZNY)

Część pisemna, odbędzie się 7 czerwca (poniedziałek) o godz. 10:00. Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej oraz własnego długopisu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych z części pisemnej i ustnej.


Punktacja sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna): maks. 20 pkt.. Egzamin pisemny składa się z dwóch części:

 • Część I - język angielski: maksymalnie 10 pkt
 • Część II - język angielski w programowaniu: maksymalnie 10 pkt

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły przystępują do następujących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

W ramach programu nauczania istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

 • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych)
 • Tworzenie i testowanie aplikacji
 • Grafika 3D i druk 3D
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy