Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Rekrutacja

„Złote, Srebrne i Brązowe..., najlepsze szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje wiedzę i umiejętności. Dobra szkoła to także szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.”

Ranking Perspektywy

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin: link.

Instrukcja – zakładanie konta / składanie wniosku – plik do pobrania

Zapraszamy!

"DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT!"

Pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@sci.edu.pl

Jesteśmy zaprogramowani na przyszłość!

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące klasy:

Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) Klasa 1a – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) Klasa 1b – 28 miejsc (patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT)

Specjalizacja: programowanie gier

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Języki obce:

 • język angielski
  Nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B2, czyli od poziomu wymaganego na egzaminie maturalnym. Zajęcia prowadzone są w grupach, co pozwala skutecznie rozwijać kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). W pięcioletnim cyklu nauczania znaczna część uczniów osiąga poziom C2, który oznacza biegłą znajomość języka. Jest to poziom daleko wykraczający poza wymagania stawiane uczniom szkół średnich.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) klasa dwujęzyczna Klasa 1c – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
  W ramach nauczania matematyki realizowane są zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: indukcja matematyczna, elementy logiki matematycznej, rachunek macierzowy i całkowy.
 • informatyka
  W procesie kształcenia uczymy czterech języków programowania: C++, Java, C# oraz Python. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznania zagadnień związanych z programowaniem gier.

Przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim:
geografia, fizyka

Języki obce:

 • język angielski
  W klasach dwujęzycznych, w których nauka j. angielskiego zaczyna się od poziomu C1, przedmiot realizowany jest dodatkowo na innych przedmiotach (geografii i fizyce), co w znacznym stopniu rozwija zasób słownictwa uczniów. Poza regularnymi zajęciami uczniowie zachęcani są do brania udziału w konkursach, takich jak Olimpiada Języka Angielskiego czy Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.
 • język niemiecki

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Dodatkowo w procesie rekrutacji:
sprawdzian kompetencji językowych – egzamin pisemny składający się z dwóch części:
część I – język angielski,
część II – język angielski w programowaniu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024


TERMINRODZAJ CZYNNOŚCI

od 9 maja do 16 czerwca 2023 do godz. 15:00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego.

od 9 maja do 31 maja 2023 do godz. 15.00

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

od 9 maja do 19 lipca 2023

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy).

5 czerwca 2023, godz. 14:00

Przeprowadzenie pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych - język angielski (dotyczy wszystkich kandydatów do klasy dwujęzycznej). Czas trwania sprawdzianu: 60 minut.

Więcej szczegółów znajduje się pod harmonogramem.

do 15 czerwca 2023

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych.

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

do 10 lipca 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

17 lipca 2023, godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 lipca do 21 lipca 2023 do godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 lipca 2023, godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2023, do godz. 15:00

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO SCI
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 (do pobrania)


"Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024" (do pobrania)


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowe dokumenty:

 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH TECHNIK PROGRAMISTA (klasa dwujęzyczna)

Sprawdzian odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) o godz. 14:00. Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz własnego długopisu.

Do testu kompetencji językowych mają obowiązek przystąpić wszyscy kandydaci, którzy wybrali w rekrutacji oddział dwujęzyczny (klasa C, Technik Programista) bez względu na miejsce (preferencję), które ta klasa zajmuje we wniosku kandydata.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.

Punktacja sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (klasa dwujęzyczna): maks. 10 pkt.
Egzamin pisemny trwa 60 minut i składa się z dwóch części:

 • część I - język angielski: maksymalnie 5 pkt,
 • część II - język angielski w programowaniu: maksymalnie 5 pkt.

Przed wejściem do szkoły zostaną wywieszone informacje dotyczące sali, w której odbędzie się test.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom! Do zobaczenia!

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne