Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

W czwartek, 21 marca 2019r. (w godz. 10:00-15:00 dla Uczniów oraz godz. 10:00-17:00 dla Rodziców), Technikum Informatyczne SCI organizuje Dzień Otwarty. Zapraszamy serdecznie Uczniów gimnazjów i szkół podstawowych wraz z Rodzicami. Będzie możliwość poznania jednego z najlepszych techników w Polsce, województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie, które specjalizuje się w kształceniu przyszłych informatyków.

Pamiętajcie, że dni otwarte to znakomita okazja, żeby wczuć się w atmosferę szkoły i dowiedzieć się jakie kroki podjąć, aby nadać właściwy bieg przyszłej karierze oraz rozwojowi swoich pasji i zainteresowań informatycznych. Tego dnia będą na Was czekali uczniowie i nauczyciele, którzy opowiedzą jak wygląda codzienne życie w naszym Technikum.

Dla wszystkich odwiedzających uczniów przewidujemy: warsztaty programistyczne i sieciowe, warsztaty fotograficzne i multimedialne, quiz i gameroom!

ZAPRASZAMY!

"Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie."

- Vernon Howard

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

W naszej szkole otwierają się dla Was podwójne możliwości: w roku szkolnym 2019/2020 powstaną trzy klasy czteroletniego technikum (dla kandydatów po gimnazjum) i trzy klasy pięcioletniego technikum (dla kandydatów po szkole podstawowej).

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/plakat_rekrutacja_a4.pdf/df970868-2191-0481-13e2-ff09fd9de1cf

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące klasy:

PO GIMNAZJUM

TECHNIK INFORMATYK 3 klasy (84 miejsca):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie,
 • klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie gier – klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT,
 • klasa „c” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie.
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

TECHNIK INFORMATYK 3 klasy (84 miejsca):

 • klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie,
 • klasa „b” (28 miejsc) – dwujęzyczna (język angielski) specjalizacja: programowanie gier – klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT,
 • klasa „c” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie.

UWAGA: W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie nowego zawodu TECHNIK PROGRAMISTA.

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.


TerminCzynność
9 maja - 18 czerwca 2019
do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
NABÓR 2019.

9 maja - 4 lipca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9 maja - 21 maja 2019

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej.

22 maja - 7 czerwca 2019

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

do 10 czerwca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

14 - 18 czerwca 2019
do godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

21 - 25 czerwca 2019
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 28 czerwca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 lipca 2019
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2019
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 15 lipca 2019
do godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora technikum Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Dziennik Ustaw Poz. 586

Zarządzenie nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Uczniowie spoza Szczecina także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2019. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 09 maja 2019r. do 18 czerwca 2019r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
 • trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne (30x42mm).

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy