Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Sukcesy szkoły

POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ MORSKĄ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a naszą Szkołą.

Strony przyjęły następujące priorytety:

  • pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego młodzieży,
  • przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o umiejętności i zainteresowania,
  • umożliwienie korzystania z wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego.

Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z renomowaną uczelnią.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2017! - Ranking Perspektywy 2017

Z wielką radością informujemy, że piąty rok z rzędu Technikum Informatyczne SCI znalazło się w gronie najlepszych techników w kraju (35. miejsce), w województwie zachodniopomorskim (3. miejsce) i w Szczecinie (2. miejsce) w rankingu "Perspektywy 2017". Natomiast w rankingu maturalnym techników szkoła uplasowała się na 15. miejscu w kraju.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017


Projekt klasy patronackiej

Od roku szkolnego 2015/2016 utworzenie klasy o specjalności programowanie gier objętej patronatem Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Celem projektu jest: przygotowanie profesjonalistów w zakresie programowania gier komputerowych, oczekiwanych przez rynek pracy branży IT, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego cieszącego się prestiżem i uznaniem.


TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2016! - Ranking Perspektywy 2016

Z wielką radością informujemy, że kolejny rok z rzędu Technikum Informatyczne SCI znalazło się w gronie najlepszych techników w kraju (42. miejsce), w województwie zachodniopomorskim (3. miejsce) i w Szczecinie (2. miejsce) w rankingu "Perspektywy 2016". Natomiast w rankingu maturalnych techników szkoła uplasowała się na 17. miejscu.


Porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki

W październiku 2015 roku Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki - Wydziałem Sztuk Wizualnych w Szczecinie. Jej przedmiotem jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania w zakresie nowych mediów.


Porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT

12 grudnia 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT, reprezentowanym przez dziekana prof. dr hab. inż. Antoniego Wilińskiego oraz dr Agnieszkę Olejnik-Krugły.

Główne obszary współpracy dotyczą:

  • wymiany doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych,
  • tworzenia warunków sprzyjających szerszemu udziałowi młodzieży szkolnej w imprezach naukowo-technicznych,
  • wspierania kształcenia zawodowego nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy technicznej,
  • wspierania preorientacji zawodowej młodzieży.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2015! - Ranking Perspektywy 2015

14 stycznia 2015 roku ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Kolejny raz jesteśmy wśród najlepszych! 40 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie zachodniopomorskim.


Ranking PERSPEKTYWY 2014

Technikum Informatyczne SCI zajęło 112. miejsce w Polsce wśród 300 techników w rankingu Perspektywy 2014.
W województwie zachodniopomorskim uplasowało się na 4. miejscu.


Szkoła na A

W związku z przeprowadzoną w naszej szkole przez Kuratorium Oświaty ewaluacją w obszarze "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", otrzymaliśmy najwyższą ocenę - poziom spełniania wymagania A.

Poziom A — oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.


Projekt Business to Education

Głównym celem projektu "BUSINESS to EDUCATION" było stworzenie nowego modelu kształcenia w zakresie informatyki, opartego na systemowej współpracy regionalnych przedsiębiorców z branży IT i nauczycieli szkół o profilu informatycznym, co ma umożliwić skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy.

Na podsumowaniu projekt, w dniu 7 czerwca, swoje prace projektowe zaprezentowało czterech uczniów – Rafał Gołębiowski, Mateusz Moszczyński, Damian Kaczyński i Wojciech Połowniak.


Ranking Perspektywy 2013

Technikum Informatyczne SCI zajęło 55. miejsce w Polsce wśród 250 najlpeszych techników w rankingu Perspektywy 2014. W województwie zachodniopomorskim uplasowało się na 2. miejscu.


Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie

W lipcu 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Celem porozumienia jest współpraca w obszarze jakości kształcenia na kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania informatyką i nowymi technologiami, zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na poziomie wyższym na zachodniopomorskich uczelniach oraz wzajemne wspieranie działań stron.


Porozumienie o współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo Technicznym

W kwietniu 2011r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze SPNT. Jej przedmiotem jest określenie obszarów współpracy w dziedzinie wspierania rozwoju kadr lokalnej branży informatycznej.

Współpraca dotyczy w szczególności:

  • organizacji praktyk dla uczniów technikum
  • podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji informatycznej uczniów SCI, w tym w szczególności poprzez współpracę przy realizacji projektów obejmujących podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, adaptację programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców, organizację praktyk i staży dla uczniów i absolwentów SCI, na mocy odrębnych umów, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.

Porozumienie o współpracy z Fundacją SZCZECIŃSKA

6 listopada 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu RECReate Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom idei szlaków jakubowych. Nowy produkt turystyczny - reaktywowany szlak kulturowy prowadzi do wzmocnienia istniejącego dziedzictwa kulturowego i pełniejszego wykorzystania go dla rozwoju regionalnego. Droga ta w 1987 r. została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

W ramach współpracy w szkole – na zajęciach religii i godzinach wychowawczych odbyły się spotkania z przedstawicielami Fundacji.


Organizacja Konkursu Informatycznego SCI#code

Technikum Informatyczne SCI w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowało pierwszą edycję Konkursu Informatycznego „SCI#code” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym, uczestnicy rozwiązywali test online. Zgłoszonych zostało prawie 190 uczestników, z których do drugiego etapu zakwalifikowało się 28 najlepszych. Finał odbył się w Technikum, 8 kwietnia 2014 roku.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy