Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Projekty unijne

NOWA WIEDZA NOWA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Nowa Wiedza, Nowa Przyszłość” realizowany jest od 01.12.2020 r. do 31.12.2023 r. Głównym celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów deficytowych IT przez 328 uczniów i 20 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży u pracodawców.

W ramach projektu przewidziano:

 • kursy zakończone certyfikowanymi egzaminami międzynarodowymi, uzupełniające wiedzę IT z zakresu programowania (m.in. C++, JAVA, Python),
 • kursy zakończone certyfikowanymi egzaminami międzynarodowymi, uzupełniające wiedzę IT z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych (m.in. Linux i CISCO),
 • kursy kompetencji miękkich dla nauczycieli,
 • utworzenie klasy patronackiej objętej specjalnym programem nauczania stworzonym w oparciu o współpracę z firmami IT,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • płatne staże u pracodawców.

Więcej informacji na temat projektuSKUTECZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM SCI

Projekt „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 30.05.2021 r. a jego głównym celem jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 313 uczniów oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży zarówno przez uczniów jak i 10 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Ponadto, w ramach projektu utworzona została klasa patronacka, której program nauczania zostanie zmodyfikowany pod kątem potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie przewidziano:

 • doradztwo zawodowe, którego celem jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów
 • staż, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej

Wsparcie dla uczniów obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym
 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs CISCO ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Wsparcie dla uczniów klas II obejmuje:

 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas III obejmuje:

 • kurs CISCO ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas IV obejmuje:

 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Utworzenie klasy patronackiej obejmuje:

 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów
 • stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT
 • wprowadzenie przedmiotu „Programowanie z elementami testowania oprogramowania” wykraczającego poza podstawę programową

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:

 • staż o tematyce zbieżnej z indywidualnymi ścieżkami kompetencyjno-kwalifikacyjnymi nauczycieli i dotyczący zajęć przez nich prowadzonych.

Więcej informacji na temat projektuPODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI

Od stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizowaliśmy projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI”. Projekt realizowany był przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym. Udział w nim wzięło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów naszej szkoły.

Projekt objął:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymagań rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).

Więcej informacji na temat projektuTECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy realizację projektu :Technik Informatyk w praktyce”. W ramach projektu 60 uczniów Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI uczestniczyło w:

 • grupowym i indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym,
 • specjalistycznych szkoleniach informatycznych C, C++, Cisco IT Essentials, Cisco ICND1 zakończonych egzaminami zewnętrznymi- CPA, CompTIA IT Fundamentals, CCENT,
 • Stażach zawodowych w branży IT u zachodniopomorskich pracodawców.

W wyniku udziału w projekcie aż 54 z 60 uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe w branży IT, zdając egzamin zewnętrzny. Jednocześnie wszyscy uczestnicy projektu (60 osób) uczestniczyli w trwających 160 godzin stażach w przedsiębiorstwach, zdobywając cenne doświadczenie i umiejętności zawodowe.

Projekt był realizowany w partnerstwie z GOS Polska Sp. z o. o.

Dziękujemy wszystkim uczniom SCI za aktywny udział w projekcie i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju kariery zawodowej w branży IT!

Więcej informacji na temat projektu"APKI++"

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Apki++” realizowanego przez Fundację Media 3.0, który był współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów)
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.


ICT (B)usiness to (2) (E)ducation

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Celem projektu było zbliżenie programów nauczania informatycznych szkół zawodowych do potrzeb pracodawców, przeszkolenie nauczycieli z najnowszych i najpopularniejszych języków programowania oraz stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami.

Więcej informacji na temat projektu
Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy